5/10/16

O EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA PONSE EN MARCHA DE NOVO NESTE CURSO 2016/2017


Con forza, con máis entusiasmo ca nunca e co obxectivo máis apaixonante do mundo: 

FACER QUE O  GALEGO ENRAÍCE NAS VIDAS DOS PAIS, DAS NAIS,  DO ALUMNADO E DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA DO TORRENTE BALLESTER.

Así iniciamos unha campaña dirixida aos pais:

Fala cos teus fillos 
en galego!

Transmítelles 
amor polo idioma!

Edúcaos 
sen prexuízos!

Serán
máis tolerantes!

Serán
mellores persoas!

Recordamos as leis que nos amparan:

Constitución Española
Art. 3.1. O castelán é a lingua oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito de usala
Art. 3.2. As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo cos seus Estatutos.
Art. 3.3. A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección.

Estatuto de Autonomía
Art. 5.1. A lingua propia de Galicia é o galego.
Art. 5.2. Os idiomas galego e castelán son oficiais e todos teñen o dereito de os coñecer e os usar.
Art. 5.3. Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento.
Art. 5.4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.

Lei de Normalización Lingüística
Art. 2º. Os poderes públicos garantirán o uso normal do galego e do castelán, linguas oficiais na comunidade Autónoma.
Art. 13.2. As autoridades educativas da Comunidade Autónoma arbitrarán as medidas encamiñadas a promover o uso progresivo do galego no ensino.

Dirixímonos a toda a comunidade educativa e convidámola a que se nos una, porque é un labor de todos e todas:

Participa 
na
NORMALIZACIÓN
DO
GALEGO
PORQUE
MANTELO VIVO
DEPENDE DE TINo hay comentarios:

Publicar un comentario