23/11/16

DESENGAIOLANDO A MANUEL MARÍA

O alumnado de 1º ESO, o día 22 de novembro, participou na actividade, impartida por ETNOGA, "Desengaiolando a Manuel María", unha xincana literaria para ampliar os coñecementos sobre o autor chairego.
SAÍDA AO TEATRO

"> O alumnado de 3º ESO foi ao teatro, o día 17 de novembro, a ver GET BACK de Eme2. Unha obra na que uns personaxes, emigrantes, teñen que compartir un tempo dentro dun vagón, nun subterráneo de Londres. Xorden conflitos, que falando, se acaban resolvendo.

5/10/16

O EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA PONSE EN MARCHA DE NOVO NESTE CURSO 2016/2017


Con forza, con máis entusiasmo ca nunca e co obxectivo máis apaixonante do mundo: 

FACER QUE O  GALEGO ENRAÍCE NAS VIDAS DOS PAIS, DAS NAIS,  DO ALUMNADO E DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA DO TORRENTE BALLESTER.

Así iniciamos unha campaña dirixida aos pais:

Fala cos teus fillos 
en galego!

Transmítelles 
amor polo idioma!

Edúcaos 
sen prexuízos!

Serán
máis tolerantes!

Serán
mellores persoas!

Recordamos as leis que nos amparan:

Constitución Española
Art. 3.1. O castelán é a lingua oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito de usala
Art. 3.2. As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo cos seus Estatutos.
Art. 3.3. A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección.

Estatuto de Autonomía
Art. 5.1. A lingua propia de Galicia é o galego.
Art. 5.2. Os idiomas galego e castelán son oficiais e todos teñen o dereito de os coñecer e os usar.
Art. 5.3. Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento.
Art. 5.4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.

Lei de Normalización Lingüística
Art. 2º. Os poderes públicos garantirán o uso normal do galego e do castelán, linguas oficiais na comunidade Autónoma.
Art. 13.2. As autoridades educativas da Comunidade Autónoma arbitrarán as medidas encamiñadas a promover o uso progresivo do galego no ensino.

Dirixímonos a toda a comunidade educativa e convidámola a que se nos una, porque é un labor de todos e todas:

Participa 
na
NORMALIZACIÓN
DO
GALEGO
PORQUE
MANTELO VIVO
DEPENDE DE TI